Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Χρησμός Λέοντος του Σοφού για την άνοδο της Αυτοκρατορίας.

Χρησμός Λέοντος του Σοφού για την άνοδο της Αυτοκρατορίας.

Έτερα του αυτού κυρού Λέοντος του σοφωτάτου βασιλέως.

« Έφαγε το μικρόν ποντίκιν
Το βαστάγιν της κανδήλας,
Και ετζακίστην η κανδήλα
Και εσβέστην η φωτία.
Και την πίτταν έφαγέν την
και χοροπατεί απέσω,
και εις το καύκαλον της πίττας
νοσσιάς θέλει να κτίση,
βάστα , βάστα και να βλέπεις,
όταν έλθη ο τζαχότζης
και συντρίψουν τα πλευρά του:
έλθη δε και η μαμή του
η στραβοκαμπούρα πάλιν,
με θυμόν , τον έχει πλείστον.
Και αφού κόψουν τους μασθούς της
Και τζαλοπατήσουσίν τους,
Και το αίμα τους συνάζουν
Και εις τους πίθους γαρ το βάλουν,
Τότε βλέπε ζάλην
Και ανεμοταραχίδαν
Τας καμήλας φορτωμένας
Τα ψαλίδας ως τον άμμον,
Και τους κάτους με κουδούγνια
Και το μιαρόν ποντίκιν
Από κομματίου το δράξουν
Και εξαναλώσουσίν το.
Τότε να ξαναπλασθή η πίττα,
Και να ξαναχυθή η κανδήλα
Και να εξαναλάμψεις πάλιν :††††»
ο Αυτοκράτωρ Λέων Στ΄ ο Σοφός.τοιχογραφία στον ναό της Αγίας Του Θεού Σοφίας, στην κατεχομένη υπό των τούρκων Κωνσταντινύπολη.

Ελληνικός Κώδιξ 297 ( fol. 62 ) της Κρατικής Βιβλιοθήκης Βερολίνου, φ. 5β

Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher 13, Νίκος Α. Βέης (Bees) , σελ.:226-227

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου