Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

''Εις την στέψιν Μανουήλ του Κομνηνού''

''Εις την στέψιν Μανουήλ του Κομνηνού''

Ανεπίγραφον είς την στέψιν Μανουήλ του Κομνηνού.

Πάλαι μεν είς αρχιερεύς, Μελχισεδέκ ο μέγας,
ευλόγησε τον Αβραάμ ως νικητήν ελθόντα
εκ της κοπής και συντριβής των πέντε βασιλέων.
Νύν δε τριάς πατριαρχών προσφέρει σοι το στέφος,
επευλογούσα, βασιλεύ, σε τον Χριστόν Κυρίου,
στήσαντα μέγα τρόπαιον μέσον ρηγών εξάδος
Αλαμανών, Καραντών, Ρως, Ούγγρων, Τζέχων και Λέχων,
Κανταύθα γαρ υπερνικά νόμον σκιάς η χάρις
εν αριθμώ πατριαρχών και των ρηγών τω μέτρω.
Και χαίρε προερχόμενος ημίν ευλογήμένος
και τω συστρατηγούντε σοι θεώ διδούς την δόξαν.

Μαρκιανός Κώδιξ 524, 320.13ος-14ος αιώνας. Νέος Ελληνομνήμων, Τόμος 8, τεύχος Β’, σελ.33

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου