Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Τούρκος+Ελληνίδα 1715 ΧίοςΗ Αικατερίνη Ιωάννου, χριστιανή, κάτοικος εν τη συνοικία Αγίου Αντωνίου της πόλεως της Χίου, εξέθηκε τα εξής ενώπιον του Ιεροδικείου:
Ο προλαβόντως αναχωρήσας εις την αλλοδαπήν σύζυγός μου Μουσταφάς υιός Αβδουλλάχ, εγκατέλειπεν, άνευ διατροφής, τα εξ αυτού και εμού γεννηθέντα γνήσια ανήλικα τέκνα του Μεχμέτ και Χαδητζέ, μη αποστείλας τα προς διατροφήνμ διό εξαιτούμαι όπως ορίσθη ανάλοφος διατροφή υπέρ των ειρημένων ανηλίκων Μεχμέτ και Χαδητζέ εις βάρος του ειρημένου πατρός των Μουσταφά.
Ταύτα ειπούσης, ο Ιεροδίκης, είη η ευτυχία επ’ αυτόν, αιτήσει της μνησθήσεις Αικατερίνης, ώρισεν υπέρ των ειρημένων ανηλίκων ως διατροφήν, δέκα άσπρα ημερησίως, ήτοι ανά πέντε άσπρα εκάστω, παράσχων αυτή την άδειαν να δαπανά το άνω ποσόν δια τροφήν, ενδυμασίαν και λοιπάς ανάγκας αυτών, συνάπτη εν ανάγκη δάνεια και στρέφη τας απαιτήσεις ανταγωγικώς κατά του ειρημένου Μουσταφά, άμα τη εκ της αλλοδαπής επιστροφή του.
Εφ’ ω εγγράφη το παρόν κατ’ αίτησιν.
Τη 21 Δζεμάζη-ουλ- Εββέλ 1127 (14/25 Μαΐου 1715)


Χοτζέτι του Ιεροδικείου Χίου για τη διατροφή τέκνων, που προέρχονται από μεικτό γάμο (1715)
Χρίστου Μαυροπούλου, Τουρκικά έγγραφα αφορώντα την ιστορίαν της Χίου, Αθήναι 1920, σ.107 (εγγρ.88)

** Περίπτωση γάμου Τούρκου με Ελληνίδα το 1715, τα παιδιά ακολουθούν τη θρησκεία του πατέρα τους και εντάσσονται στην τουρκική κοινωνία**

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2  (1669-1812)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1977

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου