Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ποιό το εθνικό όνομα των κατοίκων της ελληνικής γης; 18ος αι.


« Οι τωρινοί Έλληνες ονομάζονται καταχρηστικώτερο Ρωμαίοι. Είναι γνωστό εις όλους πως όλη η Ελλάδα ήταν το παλαιό και αυτή ένα μέρος από εκείνα όπου συμπλήρωναν τη μεγαλοτάτη αρχή των Ρωμάνων, τους οποίους οι παλαιοί Έλληνες τους ωνόμαζαν Ρωμαίους, και τη γλώσσα τους Ιταλική, και αυτοί εις τη γλώσσα τους ωνομάζουνταν Ρωμάνοι.
Το Ρωμάνος λοιπόν ή το Ρωμαίος έγινε κοινό εις όλους τους κατοίκους διαφόρων εθνών όπου ήταν υποκείμενα εις τους Ρωμάνους, μ’ όλον όπου κάθε έθνος είχε και την εδική του ονομασία.

Ύστερα αφ’ ου ο Κωνσταντίνος ο α’ εμετάστησε τον θρόνο του βασιλείου από τη Ρώμη εις το Βυζάντιο εις τη Θράκη, το οποίο ήταν εξ αρχής πόλι Ελληνική, και ακολούθησε και αυτός να λέγεται βασιλεύς Ρωμαίων, και τα στρατεύματά του Ρωμαϊκά, μάλιστα όπου κολακευόμενοι ωνόμαζαν και το Βυζάντιο νέα Ρώμη, νομίζωντας πως θα ενσπέρνουν πλέον εις ταις ψυχαίς εκείνη τη πατροληψία όπου ενέσπερνε η παλαιά Ρώμη, άρχισαν και οι κάτοικοι του Βυζαντίνου όπου ήταν οι περισσότεροι Έλληνες, και όλοι οι Θράκες, και όλοι οι επίλοιποι Έλληνες να ονομάζονται Ρωμαίοι, και να ιδιοποιούνται την ονομασία των τυράννων τους, μάλιστα όπου εστοχάζουνταν αμαθώς το Έλληνες μια ονομασία όπου άνηκε εις τους Ειδωλολάτρας.

Εις την αρχή όταν εμετατοπίσθηκε ο θρόνος, εμετοίκησαν και πολλοί Ρωμάνοι εις το Βυζάντιον, οι οποίοι όλοι με τον καιρό εξελληνίσθηκαν, επειδή τότε η γλώσσα η Ελληνική επροτιμούνταν από όλαις, δια τούτο και εσπουδάζουνταν από όλους. Εις την Ρώμη τα Ελληνικά ήταν κοινά, οι Ρωμάνοι την εσπούδαζαν από τον καιρό της δημοκρατίας ακόμι.

Δεν είναι θαυμαστό λοιπόν αν εκείνοι οπού εμετοίκησαν εις την Κωνσταντινούπολη, άφησαν με την ολότη και τη γλώσσα και τα ήθη τα Ρωμάνικα, και εξελληνίσθηκαν.

Όλα τα εοίλοιπα έθνη της Ευρώπης μας ονομάζουν Γραικούς, την οποία ονομασία την επήραν από τους Λατίνους, ή Ρωμάνους, επειδή αυτοί έτζι μας έλεγαν το παλαιό, και μας λέγουν και έως τώρα, μας έλεγαν ακόμι και Γράϊους, και τον τόπο μας κοντά εις το Γραικία και Γράϊα, η οποία ήταν η παλαιότερη ονομασία όπου μας έδιδαν. Το Γραικός έχει την ετυμολογία από ένα βασιλεά όπου εστάθηκε εις την Ελλάδα με αυτό το όνομα, ίσως από τον τόπον αυτού του βασιλέως θε να επήγε κοντά εις την Τυρρηνία καμμιά αποικία της οποίας τα μέλη ωνομάζουνται Γραικοί, και ύστερα οι Τυρρηνοί και ακολούθως οι Ρωμάνοι ωνόμαζν όλους τους ομογλώσσους τους Γραικούς.»

Δανιήλ και Γρηγορίου Δημητριέων, Γεωγραφία νεωτερική, Βιέννη 1791, τ. 1 σ. 142-143

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2  (1669-1812)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1977, 93


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου